We denken graag mee!
info@kudo-voices.com 050 - 85 091 28 050 - 85 091 28
Afdrukken

Algemene Voorwaarden Kudo Voices

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Introductie en algemeen

Artikel 2 - Definities

Artikel 3 - Totstandkoming, wijzigingen en condities koopovereenkomst

Artikel 4 - Tarieven en betalingsvoorwaarden

Artikel 5 - Uitvoering overeenkomst

Artikel 6 - Leveringstermijnen

Artikel 7 - Wijziging in de overeenkomst en meerwerk

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten

Artikel 9 - Klachten

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 11 - Beëindiging overeenkomst

Artikel 12 - Overmacht

Artikel 13 - Privacy

Artikel 14 - Overige bepalingen

1. Introductie en algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kudo Voices, een handelsnaam van Kudo Studio (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 78104351) gevestigd aan de Paulus Potterstraat 26 te Groningen, in het kader van haar diensten onder de naam Kudo Voices (onder meer via de website kudovoices.nl) sluit, alsmede op alle rechtsbetrekkingen die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2

In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

a. Kudo Voices: een creatief bureau dat zich bezighoudt met het opnemen en produceren van voice-overs.

b. Opdrachtgever: de rechtspersoon of consument die aan Kudo Voices opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of aan wie Kudo Voices een aanbod heeft gedaan.

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kudo Voices en Opdrachtgever krachtens welke Kudo Voices de verstrekte opdracht zal uitvoeren.

d. Partijen: dat zijn Kudo Voices en Opdrachtgever tezamen.

1.3

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de verhouding tussen door Kudo Voices ingeschakelde derden en Opdrachtgever.

1.4

Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Definities

2.1

Voice-over opname: een uit naam van Opdrachtgever geproduceerde audio-opname voor multimediagebruik of broadcast gebruik (radio, televisie).

2.2

Buy-out: een vergoeding waarmee het recht -voor een overeengekomen periode- wordt afgekocht om creatief werk en/of rechten te mogen gebruiken.

2.3

Commercial: een reclame-uiting op radio of televisie, die wordt uitgezonden binnen een tijdvak (reclameblok).

2.4

Online-commercial: een betaalde reclame-uiting op socialmedia en/of websites die ingezet worden als pre-roll of mid-roll bij het streamen van films en video’s.

2.5

Elektronische betaling: een betaling via internet.

3. Totstandkoming, wijzigingen en condities koopovereenkomst

3.1

Met het doen van een elektronische betaling via de webshop van Kudo Voices (www.kudovoices.nl), verklaart de Opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Kudo Voices, de inhoud te begrijpen en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

3.2

Een overeenkomst, waaronder mede begrepen een overeenkomst tot het tussentijds uitvoeren van opdrachten, komt tot stand op het moment dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: Opdrachtgever kiest via de webshop van Kudo Voices een gewenste stem, uploadt het voice-over script in de webshop, kiest eventueel extra opties (zoals bijvoorbeeld copywriting), gaat akkoord met de algemene voorwaarden en de getoonde aanbieding en doet vervolgens elektronisch een betaling voor het uitvoeren van de overeenkomst.

3.3

Indien, in het uitzonderlijke geval, een akkoord als omschreven in artikel 3.2 achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Kudo Voices met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit Kudo Voices redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met het begin van de uitvoering en dus met de door Kudo Voices aangeboden aanbieding/offerte.

3.4

Afwijken van de Voorwaarden is alleen mogelijk wanneer dit schriftelijk overeen is gekomen en alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.

3.5

De door Kudo Voices gedane aanbiedingen / offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de aanbieding / offerte. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

4. Tarieven en betalingsvoorwaarden

4.1
De getoonde bedragen op de webshop van Kudo Voices zijn exclusief 21% omzetbelasting (BTW), exclusief verzendkosten, drukkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4.2
Betalingen dienen voorafgaand aan de opdracht te worden voldaan via de webshop van Kudo Voices (www.kudovoices.nl). In het uitzonderlijke geval van afwijking van deze voorwaarde, dient de Opdrachtgever de betaling binnen de gestelde termijn te voldoen.

4.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Kudo Voices de wettelijke rente op handelstransacties en eventuele incassokosten in rekening brengen bij de Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. De incassokosten worden berekend volgens het Besluit Incassokosten (BIK) met een minimum van € 350,--.

4.4

Indien Opdrachtgever een overeenkomst voortijdig geheel of gedeeltelijk beëindigt, zijn alle vorderingen van Kudo Voices op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

4.5

Bij een online bestelling op offertebasis, is de betalingstermijn die Kudo Voices hanteert 10 werkdagen. Als deze betalingstermijn niet gerespecteerd wordt en niet wordt nagekomen, vervalt het gebruiksrecht van de door Kudo Voices verwaardigde voice-overs.

5. Uitvoering overeenkomst

5.1

Bij de uitvoering van de overeenkomst zal Kudo Voices zich naar beste vermogens inspannen. Er rust op Kudo Voices derhalve geen resultaatsverplichting.

5.2

Tenzij anders overeengekomen, staat het Kudo Voices vrij om de overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren en daartoe door haar aan te wijzen derden in te schakelen.

5.3

Indien Kudo Voices als tussenpersoon optreedt tussen deze derden en Opdrachtgever, zal Kudo Voices hiervoor haar gebruikelijke tarieven in rekening brengen.

5.4

De toetsing van het door Kudo Voices ter beschikking gestelde materiaal aan regelgeving komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor het gebruik van dit materiaal door Opdrachtgever.

5.5

Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen kan Kudo Voices de uitvoering van nieuwe onderdelen opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van één of meer van de daaraan voorafgaande onderdelen schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6

Voorts kan Kudo Voices de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien één of meer overeengekomen betalingen niet of niet geheel hebben plaatsgevonden, onverminderd het recht van Kudo Voices op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.

5.7

Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de werkzaamheden door Kudo Voices mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het geven van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren van de volledige en juiste gegevens en materialen.

5.8

Kudo Voices is niet aansprakelijk voor materiaal dat door de Opdrachtgever is aangeleverd.

5.9

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat, bij een bestelling via de webshop, alle benodigde gegevens juist en correct worden aangedragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Kudo Voices is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit schade die is ontstaan door onjuist verstrekken en/of onvolledig invullen van gegevens door Opdrachtgever.

6. Leveringstermijnen

6.1

Tenzij anders overeengekomen, zijn termijnen bij benadering en derhalve niet fataal.

6.2

Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overschrijding van een leveringstermijn dient de Opdrachtgever Kudo Voices in gebreke te stellen. Kudo Voices is generlei vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd zonder dat Kudo Voices eerst in gebreke is gesteld. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij het desbetreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.

6.3

Indien de levering van eventuele referentiematerialen of van informatie of de betaling van bedongen voorschotten of andere vergoedingen later plaatsvindt dan overeengekomen, heeft Kudo Voices het recht de leveringstermijnen met ten minste eenzelfde periode te verlengen.

6.4

De levering van het eindproduct en daarmee de oplevering van de opdracht wordt gedaan door middel van het elektronisch aanleveren van de voice-over opname als audiobestand welke het ingesproken voice-over script bevat. Het eindproduct zal via een download-link per mail naar het bij ons bekende mailadres toegezonden worden.

7. Wijziging in de overeenkomst en meerwerk

7.1
Indien wijzigingen in de overeenkomst noodzakelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden en schriftelijke goedkeuring verkrijgen. Als schriftelijke goedkeuring ontbreekt, wordt de wijziging geacht te zijn overeengekomen zodra Kudo Voices met de uitvoering ervan begint.

7.2
Na wijzigingen kan Kudo Voices de overeengekomen vergoeding naar evenredigheid verhogen en eventuele extra kosten aan Opdrachtgever doorberekenen.

7.3
Meerwerk als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, of te late aanlevering, wordt in rekening gebracht op basis van het gangbare uurtarief. Eventuele extra kosten als gevolg van gewijzigde planning kunnen worden doorberekend.

7.4
Indien een wijziging in de overeenkomst leidt tot een overschrijding van een overeengekomen termijn, zal deze termijn, tenzij anders overeengekomen, voor onbepaalde tijd worden verlengd. De gevolgen van een dergelijke overschrijding zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.5

Opdrachtgever komt geen beroep toe op het wettelijke herroepingsrecht bij koop op afstand. Ook indien Opdrachtgever een consument is, komt hem/haar het wettelijke herroepingsrecht niet toe omdat de voice-over-opname maatwerk betreft.

8. Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten

8.1

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de resultaten van de werkzaamheden van Kudo Voices dan wel de door haar ingeschakelde derden berusten bij Kudo Voices dan wel deze respectievelijk derden.

8.2

Opdrachtgever mag het door Kudo Voices geleverd materiaal uitsluitend gebruiken zoals schriftelijk via de webshop van Kudo Voices is overeengekomen. De buy-out voorwaarden kunnen afwijken per product / categorie voice-over. Voor voice-overs die worden afgenomen voor online bedrijfsfilms, explanimations, luisterboeken, e-learning en voicemails geldt dat Opdrachtgever het geleverde audiofragment ongelimiteerd mag gebruiken voor het medium en het doel waarvoor hij het product heeft afgenomen.

8.3

Voor commercials en online-commercials (voice-over opnames welke worden gebruikt in een radio- of televisiecommercial of ingezet worden als mid- en of pre-roll) geldt een buy-out

van één jaar (1 jaar) binnen enkel het medium en het vertoningsgebied waarvoor de commercial is afgenomen, waarbij de ingangsdatum ingaat op dag van de eerste uitzenddag van de commercial via het overeengekomen medium. Als er na de periode van 1 jaar opnieuw gebruik gemaakt wil worden van de commercial, dient men zich tot Kudo Voices te wenden met het verzoek om een nieuw gebruiksrecht vast te stellen. Opdrachtgever zal op verzoek officiële uitzendschema’s overleggen om de eerste uitzenddag te kunnen vaststellen.

8.4

Indien Kudo Voices toestemming heeft verleend om het materiaal te wijzigen, in welke vorm ook, is het uiteindelijke gebruik slechts toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de uiteindelijke wijziging door Kudo Voices.

8.5

Tenzij anders overeengekomen, is het Opdrachtgever (en de derden ten behoeve van wie de materialen zijn geleverd), niet toegestaan om (rechten op) deze materialen over te dragen aan derden, te bezwaren, in bruikleen te geven of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen. Daarnaast is het Opdrachtgever niet toegestaan door Kudo Voices ontwikkelde werken (verder) te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.6

Tenzij anders overeengekomen staat het Kudo Voices vrij om het door haar vervaardigde werk te gebruiken voor promotiedoeleinden op de website van Kudo Voices of de social media kanalen van Kudo Voices. Kudo Voices en de derden wiens materialen Kudo Voices heeft doorgeleverd blijven onder alle omstandigheden, dus ook in geval van een eventuele overdracht van auteursrechten, bevoegd om deze materialen voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken, waarbij Kudo Voices rekening zal houden met de belangen van Opdrachtgever.

8.7

Indien Opdrachtgever dan wel derden ten behoeve van wie Kudo Voices het materiaal heeft geleverd het door Kudo Voices geleverde materiaal gebruikt op andere wijze(n) dan waarvoor toestemming is verleend, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd bestaande uit vijf maal de overeengekomen vergoeding, onverminderd het recht van Kudo Voices om daarnaast een (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

8.8

Indien Kudo Voices ideeën, teksten (copywriting), muziekfragmenten of andere onderdelen heeft aangedragen met betrekking tot een door haar te vervullen opdracht zal Opdrachtgever hier geen gebruik van maken indien de desbetreffende opdracht, om wat voor reden ook, uiteindelijk niet door Kudo Voices wordt uitgevoerd.

9. Klachten

9.1

Klachten omtrent de resultaten van werkzaamheden en facturen van Kudo Voices moeten binnen veertien (14) dagen na levering respectievelijk factuurdatum schriftelijk bij Kudo Voices worden ingediend. Met betrekking tot de facturen wordt de betalingstermijn ten gevolge van een dergelijke klacht niet opgeschort.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1
De totale aansprakelijkheid van Kudo Voices voor directe schade is onder alle omstandigheden beperkt tot maximaal de vergoeding die Kudo Voices voor de desbetreffende opdracht heeft ontvangen in de 30 dagen voorafgaand aan het moment waarop aansprakelijkheid van Kudo Voices is ontstaan. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad van Kudo Voices.

10.2
Aansprakelijkheid van Kudo Voices voor schade anders dan directe schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade die verband houdt met door Kudo Voices geleverde materialen, is uitgesloten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Kudo Voices.

10.3
Kudo Voices is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan door Opdrachtgever verstrekte materialen.

10.4
Opdrachtgever vrijwaart Kudo Voices tegen aanspraken die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van Kudo Voices.

10.5 Kudo Voices is te allen tijde gerechtigd een opdracht te weigeren indien deze discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevat.

11. Beëindiging overeenkomst

11.1

Kudo Voices is bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen indien en zodra Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, een aanvraag daartoe doet of surséance van betaling aanvraagt. Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging niet aan alle verplichtingen jegens Kudo Voices heeft voldaan, zullen alle aan Opdrachtgever verleende rechten automatisch, dus zonder dat daarvoor enige handeling is vereist, komen te vervallen.

11.2

Kudo Voices behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren en daarmee de koopovereenkomst te ontbinden. In het geval van weigering bij vooruitbetaling zal Kudo Voices binnen 5 werkdagen het bedrag terugstorten op het bij haar bekende rekeningnummer.

12. Overmacht

12.1
Indien Kudo Voices en/of Opdrachtgever door overmacht niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Als de overmacht langer dan dertig (30) dagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot betaling van enige vorm van (schade)vergoeding. Reeds verschuldigde bedragen blijven onverminderd verschuldigd.

12.2
Onder overmacht van Kudo Voices wordt in ieder geval verstaan: vertraging bij levering of het volledig uitblijven daarvan door derden waar Kudo Voices afhankelijk van is.

13. Privacy

13.1

Aangaande de privacy zal Kudo Voices geen persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Kudo Voices. Voor meer informatie kunt u onze privacyverklaring raadplegen in de footer van de website www.kudovoices.nl.

14. Overige bepalingen

14.1

Op Kudo Voices rust niet de verplichting om de resultaten van haar werkzaamheden te archiveren.

14.2

Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen aan derden over te dragen..

14.3

Indien enige passage of bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een tussen Kudo Voices en Opdrachtgever gesloten overeenkomst te eniger tijd nietig is, dan wel vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Voor de alsdan nietige c.q. vernietigde passage(s) of bepaling(en) zal een regeling worden getroffen die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.

14.4

Partijen zullen alle gegevens afkomstig van de andere partij waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het vertrouwelijke gegevens zijn als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen.

14.5

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

Floris Jonker
DemoReelClipKudo Housing
0:00 / 0:00
Bekijk profiel Meteen bestellen